algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

Artikel 1 definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Confido finance: Confido finance, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het nummer 57053189 en de aan deze onderneming verbonden bestuurders en medewerkers.
2. Opdrachtgever: De organisatie waar Confido finance aanbiedingen aan heeft gedaan en/of waar Confido finance diensten en/of producten aan levert.
3. Kandidaat: De kandidaat die, zolang nog geen sprake is van indiensttreding bij opdrachtgever of payroller of ter beschikkingstelling aan opdrachtgever, door Confido finance in het kader van werving- en/of selectieopdracht aan opdrachtgever wordt voorgedragen met als doel ter beschikking te worden gesteld aan de opdrachtgever om onder diens leiding en toezicht van die opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.
4. Arbeidskracht: De medewerker / de persoon die aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder leiding en toezicht van die opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.
5. Payroller: De partij die, indien er sprake is van een uitzend of detacheringopdracht, de arbeidskracht in dienst neemt, de salarissen betaalt en de facturatie naar de opdrachtgever van Confido finance verzorgt.

Artikel 2 Toepasselijkheid.
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en eventueel toekomstige aanvragen, aanbiedingen, opdrachten, introducties, verrichte diensten, gesloten overeenkomsten en alle overige handelingen verricht tussen Confido finance en haar opdrachtgevers inzake de werving en selectie van arbeidskrachten door Confido finance ten behoeve van haar opdrachtgever.
2. De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt te alle tijden nadrukkelijk uitgesloten, behoudens het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen. De schriftelijke overeengekomen afwijkingen worden geacht slechts voor de overeenkomst, waarop zij betrekking hebben, te zijn overeengekomen. Voor iedere nieuwe of opvolgende overeenkomst dient afwijking van deze algemene voorwaarden opnieuw schriftelijk te worden opgenomen.
3. De nietigheid, de vernietiging of het buiten beschouwing laten van een bepaling van deze voorwaarden, in overige overeenkomsten of een deel daarvan heeft niet tot gevolg dat de overige bepalingen, respectievelijk het resterende deel van die bepalingen nietig zijn, worden vernietigd, respectievelijk buiten beschouwing worden gelaten.
4. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden in rechte onverbindend wordt verklaard of om welke reden dan ook anderszins onverbindend mocht(en) blijken te zijn, zal daardoor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden niet worden aangetast. In een dergelijk geval zullen Confido finance en opdrachtgever in overleg treden teneinde de niet-verbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die wel verbindend zijn doch die zo min mogelijk afwijken van de onverbindend geachte bepalingen mede gelet op het doel en de strekking van die bepalingen.
5. Confido finance is ten alle tijde gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De wijziging gaat in nadat opdrachtgever hiervan in kennis is gesteld.

Artikel 3 Opdrachten, introducties en plaatsingen.
1. Onder een opdracht wordt in deze voorwaarden verstaan de opdracht van de opdrachtgever aan Confido finance om een arbeidskracht te werven en selecteren met het doel dat tussen deze arbeidskracht en de opdrachtgever een arbeidsverhouding tot stand komt.
2. In een ‘aanbiedingsmail’ staan de voorwaarden beschreven waaronder Confido finance haar dienstverlening aanbiedt.
3. Een opdracht eindigt op het moment dat de opdrachtgever de voorgestelde arbeidskracht accepteert of op het moment dat een der partijen (ná de in artikel 4 bedoelde termijn) de opdracht intrekt of opzegt.
4. Onder een introductie wordt in deze voorwaarden verstaan de (vrijblijvende) introductie van een arbeidskracht door Confido finance bij de opdrachtgever.
5. Er is sprake van een plaatsing op het moment dat de opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook overeenkomt met de door Confido finance aangeboden arbeidskracht.

Artikel 4 Benodigde gegevens en verplichting Confido finance.
De opdrachtgever verstrekt ten behoeve van een opdracht aan Confido finance alle benodigde gegevens die nodig zijn voor de werving en selectie. Confido finance spant zich in om binnen 4 weken, nadat de opdrachtgever opdracht heeft gegeven om naar beste kunnen en op basis van de door de opdrachtgever
verstrekte gegevens arbeidskracht(en) te selecteren die zo veel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van de opdrachtgever.

Artikel 5 Geheimhouding en vertrouwelijkheid.
1. Confido finance verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.
2. Gegevens van arbeidskrachten dienen door de opdrachtgever vertrouwelijk en met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens te worden behandeld en mogen niet aan derden worden verstrekt.

Artikel 6 Non-discriminate.
Elke arbeidskracht heeft gelijke kansen bij de werving en selectie werkzaamheden van Confido finance, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de arbeidskracht ten principale voldoet aan de opdracht.

Artikel 7 Goed werkgeverschap, toezicht en veiligheid
1.De door Confido finance aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde arbeidskracht verricht de door de opdrachtgever opgedragen werkzaamheden op aanwijzing, onder verantwoordelijkheid, voor rekening en voor risico van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Opdrachtgever is binnen de grenzen van de opdracht, bevoegd en verplicht zich als goed werkgever te gedragen. Hieronder is met name begrepen dat opdrachtgever verplicht is te zorgen voor arbeidsomstandigheden voor arbeidskrachten die voldoen aan alle wettelijke eisen om te voorkomen dat de arbeidskracht bij het verrichten van zijn werkzaamheden schade lijdt.
3. Opdrachtgever verklaard zich uitdrukkelijk bekend met de wetsbepaling van artikel 7:658 lid 4 Burgerlijk Wetboek, inhoudende dat hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, aansprakelijk is voor de schade die die persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt conform het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van dat wetsartikel. Opdrachtgever zal in zo een geval Confido finance van dergelijke schade vrijwaren.
4. Indien de arbeidskracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal opdrachtgever de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte brengen/stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt waarin de toedracht van het ongeval zodanig worden vastgelegd dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat er onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte. Bij verzuim om aan deze verplichting te voldoen wordt opdrachtgever geacht niet te hebben voldaan aan zijn wettelijke zorgvuldigheidsverplichting.

Artikel 8 Aansprakelijkheid.
1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een arbeidskracht.
2. Confido finance is niet aansprakelijk indien de arbeidskracht niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten van Confido finance in strijd met het bepaalde in artikel 4.
3. Confido finance kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen –waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door Confido finance in het kader van een opdracht of introductie aangeboden arbeidskracht met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor
Algemene voorwaarden
derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door Confido finance, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.
4. Confido finance heeft de intentie om iedere opdracht te voorzien maar Confido finance heeft ter zake daartoe uitsluitend een inspanningsverplichting. Confido Finance is derhalve niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever geleden schade(n), in de ruimste zin des woords, indien een opdracht (al dan niet binnen de in artikel 4 genoemde termijn) niet voorzien kan worden en is in dat kader geen vergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd.
5. Confido finance is evenmin aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade(n), in de ruimste zin des woords, indien een door Confido finance in het kader van een opdracht of introductie aangeboden arbeidskracht besluit geen arbeidsverhouding met de opdrachtgever aan te gaan of besluit een met de opdrachtgever aangegane arbeidsverhouding (voortijdig) te beëindigen.
6. Opdrachtgever garandeert jegens Confido finance dat zij de lokalen/ruimtes/kantoren, werktuigen en gereedschappen waarmee zij de arbeidskracht arbeid laat verrichten zodanig heeft ingericht en onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de arbeidskracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Opdrachtgever vrijwaart Confido finance onder alle omstandigheden voor alle schade die de arbeidskracht tijdens het uitoefenen van zijn werkzaamheden en/of ten behoeve van opdrachtgever lijdt.
7. Uitsluitend opdrachtgever draagt er zorg voor, ziet erop toe en staat er voor in dat zij en de arbeidskracht beschikken over alle vereiste vergunningen en toestemmingen, waaronder een eventueel wettelijk vereiste tewerkstellingsvergunning. Opdrachtgever vrijwaart Confido finance van alle aanspraken, schades en boetes die voortvloeien uit het niet blijken te hebben voldaan aan dergelijke verplichtingen.
8. Confido finance is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen die arbeidskrachten toebrengen aan opdrachtgevers of aan derden. Opdrachtgever vrijwaart Confido finance voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Confido finance voortvloeiende uit schaden en verliezen die arbeidskrachten toebrengen aan opdrachtgever of derden. Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren en verzekerd houden ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking van de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.
9. Indien Confido finance aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: Voor enige directe schade is Confido finance eventueel slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding. Dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie zijnde het door Confido finance aan opdrachtgever in rekening te brengen tarief voor de uitvoering van de opdracht, zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de opdracht tot een maximum van drie maanden. Het door Confido Finance maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven. De beperking van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Confido finance of haar ondergeschikten. Voor indirecte of gevolgschade (waaronder gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie of verminking of verlies van data) is Confido finance nimmer aansprakelijk.
10. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever binnen een week na het ontstaan of bekend worden daarvan de schade schriftelijk aan Confido finance heeft gemeld.

Artikel 9 Vergoeding.
1. Voor iedere plaatsing is de opdrachtgever een bemiddelingsvergoeding aan Confido finance verschuldigd ter grootte van het in de ‘inzetovereenkomst’ of de ‘aanbiedingsmail’ vermelde nominale bedrag.
2. De bemiddelingsvergoeding is ter dekking van de in de ‘inzetovereenkomst’ of ‘aanbiedingsmail’ genoemde activiteiten en instrumenten van Confido finance.
3. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
4. De opdrachtgever is de bemiddelingsvergoeding niet verschuldigd indien Confido finance er niet in is geslaagd een geschikte arbeidskracht te selecteren.

Artikel 10 Betaling.
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opdrachtgever gehouden om de facturen van Confido finance te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het nog openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.
3. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van niet tijdig betaalde betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van € 250,– per vordering), tenzij Confido finance aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt.

Artikel 11 Concurrentie en schadeloosstelling.
1. Het is de opdrachtgever zonder toestemming van Confido finance niet toegestaan om gedurende één jaar na het eindigen van een opdracht of gedurende één jaar na de introductie van een arbeidskracht welke door Confido finance is voorgesteld en in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen, rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen.
2. Indien de opdrachtgever het in lid 1 genoemde verbod overtreedt is hij met onmiddellijke ingang vanaf het moment van overtreding een schadeloosstelling aan Confido finance verschuldigd ter grootte van 25% van het bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld van de voorgestelde kandidaat. Bij het berekenen van de schadeloosstelling wordt uitgegaan van de salarisindicatie die bij Confido finance bekend is gemaakt vanuit de kandidaat en bij de introductie vermeld staat op het “Confido CV”.

Artikel 12 Zekerheidsstelling.
Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan Confido finance nadere zekerheid verlangen. Zolang die onzekerheid door opdrachtgever niet wordt gesteld kan Confido finance de levering opschorten en/of lopende overeenkomsten voor ontbonden verklaren, onverminderd het recht van Confido finance op nakoming en/of schadevergoeding.

Artikel 13 Payroll
1.Indien er naast Confido finance een derde, zijnde een payrollorganisatie betrokken is bij het tewerkstellen/uitzenden/detacheren van een arbeidskracht, dan zal de opdrachtgever niet in strijd handelen met de door de payroll onderneming van toepassing zijnde algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van de betrokken payroll onderneming zullen voor aanvang van de plaatsing verstrekt worden door Confido finance.
2. De in lid 1 bedoelde algemene voorwaarden zullen of door Confido finance of door de payroller aan de opdrachtgever overhandigd/toegezonden worden.
3. Handelt de opdrachtgever niet conform de in lid 1 bedoelde algemene voorwaarden dan kan dit nimmer tot enige aansprakelijkheid leiden van Confido finance, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Confido finance of haar ondergeschikten.

Artikel 14 Toepaselijk recht en geschillenbeslechting
Op deze Algemene voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, De rechtbank Rotterdam is exclusief bevoegd en heeft exclusieve rechtsmacht van geschillen kennis te nemen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.